Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

недеља, 17. новембар 2019.

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ ШКОЛИ ''АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ'' ЗА 2019/2020.ГОДИНУ


На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и напредивању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, даље-Правилник  (СЛ.гласник РС бр.81/2017, 48/18) Oсновна школа ''Академик Миленко Шушић'' доноси:

ПРАВИЛНИК О  ВРЕДНОВАЊУ
СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ ШКОЛИ ''АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ'' ЗА 2019/2020.ГОДИНУ

ЧЛАН 1.

Наставник, и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са, ученицима има право и дужност да се стручно усавршава, као и право да одсуствује са рада, у складу са Законом и прописом донетим на основу њега. 
У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, и то: 
1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности из члана 4. став 1. тачка 1)  Правилника; 
2) 20 сати стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2)-4)  Правилника, за које има право на плаћено одсуство. 
Члан 2.
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да: 
1) прикаже: облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате примене наученог на стручном усавршавању; анализу утицаја стручног усавршавања на развој детета и ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично; 
2) одржи угледни, односно огледни час наставе, односно активност и води радионицу; 
3) присуствује активностима из става 1. тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи; 
4) учествује у: истраживањима; пројектима образовно-васпитног карактера у установи; програмима од националног значаја у установи; програмима огледа, модел центра; планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу са потребама запослених. 
Установа обезбеђује остваривање права и дужности наставника, васпитача и стручног сарадника из става 1. овог члана.
Члан 3.
У оквиру 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности из члана 4. став 1. тачка 1)  Правилника, запослени са пуним радним временом има право да оствари 34 сата ових  облика стручног усавршавања и 10 сати следећих активности( проистеклих специфичностима школ

Активност
Број сати
Опис активности

Докази:

Вођење Припремног предшколског програма
10
-Вођење педагошке документације
- ППП
-План рада

Дневник рада
          
           Члан 4.
Врсте активности за звања наставника и стручног сарадника, Прописане у делу Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника-Иницирање и учествовање у подизању квалитета педагошке праксе не претварају се у сате, већ се документовано евидентирају у портфолију професионалног развоја наставника и стручног сарадника и под одређеним условима постају основа за напредовање.
                                                                     Члан 5.
         Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:

    

1.  Приказ похађаног облика стручног усавршавања, који је у вези са пословима наставника и стручног сарадника и др. и то :

Активност
Број сати
Опис активности
Докази:
А.
Приказ похађаног облика стручног усавршавања, који је у вези са пословима наставника и стручног сарадника
2
- Писана припрема за излагање;
- Организација излагања;
- Реализација;
-Дискусија и анализа
-Записник стручних органа
Извештај о СУ
Б.
Приказ примене наученог  са стручног усавршавања
4
- Писана припрема за излагање;
- Организација излагања;
- Реализација;
-Дискусија и анализа
-Припрема наставника
-Записник са СВ
В.
Приказ резултата примене наученог на стручном усавршавању(ефекти у настави)
6
- Писана припрема за излагање;
- Организација излагања;
- Реализација;
-Дискусија и анализа
-Извештај са анализом
-Записни са НВ и ПК
Г.
Приказ анализе утицаја стручног усавршавања на развој ученика
10
- Писана припрема за излагање;
- Организација излагања;
- Реализација;
-Дискусија и анализа

-Извештај са анализом
-Записници са НВ и П


Д.
Приказ стручне књиге, приручника, стручног чланка, дидактичког материјала
6
- Писана припрема за излагање;
- Организација излагања;
- Презентација приказа;
-Дискусија и анализа
-Извештај
-Записник са НВ
Ђ.
Приказ резултата обављеног истраживања, студијског путовања, стручне посете и сл.
4
- Писана припрема за излагање;
- Организација излагања;
- Реализација;
-Дискусија и анализа
-Извештај
-Записник са НВ


2. Одржавање угледних часова, односно огледних часова односно активности и вођење радионице

Активност
Број сати
Опис активности
Докази:
А.
Извођење угледног/огледног  часа
8
- Писана припрема за час;
- Организација простора и времена;
- Припрема наставног материјала;
- Иновативна средства;
- Реализација часа;
- Сређивање података са евалуационих листова;
- Самоевалуација.
-Извештај са анализом
-Образац за вредновање часа
3. Присуство активностима из чл.22 став 1.тачка 1 и 2 .Правилника  и   учествује у њиховој анализи

Активност
Број сати
Опис активности
Докази:
А.
  Присуство активности 1.А,Б,В, Г,Д,Ђ
1
-Присуство
-учешће  у дискусији
-анализа могућности примене у пракси
-Записници
-Образац за вредновање часа
Б.
Присуство угледном односно огледном  часу
1
-Присуство
- попуњавање евал.листа
-дискусија
- Образац за вредновање часа


4.Учествовање у:истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактета у установи и др.и то:

Активност
Број сати
Опис активности
Докази:
А.
Учествовање у истраживањима,пројектима образовно-васпитног карактера у установи
16
-Планирање истраживања
-Организација истраживања
-Ангажовање у истраживачком пројекту
-Анализа резултата истраживања
-Акциони план истраживања
-Записник СВ,НВ,ПК
-Извештај о пројекту
Б.
Учествовање у програмима од националног значаја у установи
6
-Планирање активности
- Подела задужења

-Акциони план програма
-Записници Тима
-Извештај Тима
10
-Организација активности
-Реализација
16
-Евалуација
В.
Учествовање у програмима огледа,модел центра
6
-Планирање активности
- Подела задужења
-Акциони план програма
-Записници Тима
-Извештај координатора тима
10
-Организација активности
-Реализација
16
-Евалуација
Д.
Учествовање у планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу са потребама запослених.


4

-Реализатор активности

-Извештај
6

-Планирање активности
-Организација активности
-Реализација активности
-Евалуација


-Акциони план
-Извештај

Члан 6.
Стално стручно усавршавање остварује се и присуствовањем предавањима,излагањима, саветовањима  стручних лица из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода  за унапређивање образовања и васпитања и других релевантних научних институција( просветни саветници, саветници, саветници-спољни сарадници, универзитетски професори и научници).
Број сати стручног усавршавања из претходног става утврђује се на основу дужине трајања излагања.
Члан 7.
Одређене активности наставника и стручних сарадника које су од посебне важности могу се одлуком министра просвете вредновати као сати стручног усавршавања у установи уколико о томе  постоји допис/одлука или препорука Министарства просвете,науке и технолошког развоја.
Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Документ о стручном усавршавању у установи бр.370 од 4.7.2018.године
Дел.бр.
Дана:
Председник школског одбора
Марица Станишић
Секретар школе
Ката Радивојевић

Република Србија
ОШ“Aкадемик Миленко Шушић
Број: 664
Датум:30.12.2019.године
Г У Ч А

 На основу члана 119 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр.88/2017 , 27/2018 –др.закони и 10/2019  - даље: Закон), и члана 113 став 1. Тачка 1. Статута ОШ“ Академик Миленко ШушићГуча, Школски одбор Основне школе « Академик Миленко Шушић»  Гуча , на седници одржаној дана 30.12.2019. године, донео је  
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У
ОШ»АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ »ГУЧА
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне  Правилника о вредновању сталног стручног усавршавања у  ОШ“Академик Миленко Шушић''Гуча, дел.бр. 474  од 16.9.2019.године (даље:Правилник) тако што се мења члан 5. и сада гласи:
3. Присуство активностима из чл.22 став 1.тачка 1 и 2 .Правилника  и   учествује у њиховој анализи
Активност
Број сати
Опис активности
Докази:
  Присуство активности 1.а,б,в, г,,ђ
1
-Присуство
-учешће  у дискусији
-анализа могућности примене у пракси

Присуство угледном односно огледном  часу
1+1
-Присуство
- попуњавање евал.листа
-дискусија
-Процена часа према стандардима квалитета

Члан 2.
Овом одлуком врше се измене и допуне  Правилника о вредновању сталног стручног усавршавања у  ОШ“Академик Миленко Шушић''Гуча, дел.бр. 474  од 16.9.2019.године (даље:Правилник) тако што се додаје:
ЧЛАН 6а:
Стално стручно усавршавање се остварује присуством наставника и стручних сарадника на  излагањима директора, стручних сарадника и секретара школе, на којима ова лица упознају запослене са новинама у позитивним прописима у области образовања и другим областима од значаја за просветну делатност.
Број сати стручног усавршавања из овог става утврђује се на основу дужине трајања излагања.
Право на стручно усавршавање по овом основу остварујују и стручни сарадници који су приказали овај облик стручног усавршавања у трајању од 2 сата.
Активности кроз које се остварују сати стручног усавршавања су:присуство, учешће у дискусији, анализа могућности примене у пракси.
ЧЛАН   6б.
Присуство састанцима стручних актива, удружења, подружница и других институција којима је помоћна делатност образовање.
Број сати утврђује се на основу дужине трајања састанка или на основу броја сати назначених у потврди коју је издало удружење, подружница и др.институција у зависности шта је повољније за запосленог.
Члан  3.
У осталом делу Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у ОШ ''Академик Миленко Шушић'' у Гучи бр.474 од 16.9.2019.године, остаје не промењен.
За тачност отправка                                                              Председник Школског одбора
Ката Радивојевић                                                                             Марица Станишић