Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

Самопроцена компетенција

УПИТНИК ЗА САМОПРОЦЕНУ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА


Сваку тврдњу треба да процените на скали од 1-5, т.ј. да изаберете број који највише одговара Вама.

Приликом процене, имајте у виду значење бројева:

5 – одличан / увек
4 – врло добар / веома често
3 – добар / понекад 
2 – слаб (захтева моју пажњу, неопходно је унапредити дату компетенцију) / веома ретко
1 – недовољан (неопходно је хитно предузети одговарајуће активности како би се унапредила дата компетеција) / никада 

К1- Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе

У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и исходима наставног предмета5
Користим методе и технике примерене предмету и ученицима којима предајем5
Садржаје предмета који предајем повезујем са примерима из свакодневног живота и искуствима ученика5
У планирању и организовању рада руководим се образовним стандардима3
Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим предметима и областима5
Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања5
Користим аудиовизуелне и илустративне материјале у настави у функцији учења ученика5
Користим савремене образовне технологије како би подстакла/ао учење ученика5
Познајем и користим различите начине праћења и вредновања рада4
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА4,11

К2-Компетенција за поучавање и учење

Јасно наглашавам кључне појмове и истичем циљеве часа5
Проверавам да ли су упутства која дајем јасна свим ученицима5
Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења5
Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве прилагођавам различитим образовним потребама и могућностима ученика4
Када год је могуће, у раду користим групну дискусију, дебате, играње улога4
Подстичем ученике да користе различите начине и приступе у решавању задатака5
Користим ученичка постигнућа као показатељ ефикасности и ефективности сопственог рада5
Прихватам одговоре ученика на начин који охрабрује и подстиче њихово даље учешће у раду5
Ученицима дајем благовремену и јасну повратну информацију о постигнућима, напредовању и елементима које треба унапредити5
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА4,77

К3- Компетенције за подршку развоју личности ученика

Континуирано охрабрујем ученике да дају све од себе5
У односу са ученицима уважавам њихове потребе и осећања5
Користим технике позитивног дисциплиновања ученика без коришћења страха као мотиватора5
Пружам подршку и охрабрење када ученици доживе разочарење и неуспех5
Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да постигну5
Планирам различите активности које обезбеђују укључивање ученика са различитим индивидуалним карактеристикама и потребама5
Избегавам деструктивну критику, исмевање и сарказам у контакту са ученицима5
Пратим развој и напредовање различитих аспеката личности ученика5
У планирању сопственог рада и активности које организујем са децом уважавам социјални контекст из кога деца долазе5
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА5,00


К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу


Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему са колегама5
Са родитељима градим атмосферу међусобног поверења, укључујући их у различите активности у школи3
Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и институцијама из окружења3
Ученике, родитеље/старатеље, колеге, локалну заједницу значајну за образовно-васпитни рад користим као ресурсе за планирање и реализацију наставних и ваннаставних активности3
Иницирам и прихватам иницијативу различитих партнера који могу да допринесу напредовању школе и ученика4
У комуникацији са партнерима руководим се правилима успешне комуникације5
Редовно информишем заинтересоване партнере о активностима школе које могу унапредити сарадњу5
Познајем различите облике и садржаје сарадње са различитим партнерима4
Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи5
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА4,11


Радити на :

К4
  • Укључивању родитеља у активности
  • Осмислити сарадњу са установама и институцијама из окружења
  • Ученике, родитеље/старатеље, колеге, локалну заједницу значајну за образовно-васпитни рад користити као ресурсе за планирање и реализацију наставних и ваннаставних активности
К2
  • користити групну дискусију, дебате
  • руководити се образовним стандардима


Mарија Јакшић

Нема коментара:

Постави коментар